Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán městyse Jimramov

Obec s rozšířenou působností:

Nové Město na Moravě

Kraj:

Kraj Vysočina

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Úřad městyse Jimramov

Povodňová komise

Povodňová komise Jimramov

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy, s.p.
Dne: 05.05.2015 č.j. PMO 16897/2015-219/Ju

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Nové Město na Moravě

Podpis: Ing. Pavel Mertlík

Dne: 30.09.2015 č.j. MUNMNM/34964/2015/1

Schválení povodňového plánu:

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 11.11.15

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 24.02.15, publikována: 11.11.15